söndag 18 december 2016

ATT FÖRVERKLIGA EN IDÈ

Denna blogg som handlar om skulpturprojektet TVÅ MYROR tillägnar jag byggmästaren och konstmecenaten Lennart Wallenstam, 1919-2006.

Daniel Kraus
Sällskapet Kultur Och Vision


                                                                        Foto: Copyright Daniel Kraus                                        
                       


 


TACK TILL ALLA MEDVERKANDE I SKULPTURPROJEKTET "TVÅ MYROR"

Detta monumentala projekt med skulptur av Torgny Larsson har förverkligats genom medverkan av många personer, företag och organisationer, både professionellt men även på ideell basis. 
I egenskap av idégivare och initiativtagare till konstverket och en av projektansvariga vill jag framföra mitt varma tack till skulptören Torgny Larsson och hans assistent Logiiraz Ganbat, beställaren Wallenstam AB, smeden Martin Hansson, gjutarna Adrian Andreescu och Ioanid Ovidiu, tillverkarna i Rumänien och alla som har gjort det möjligt att uppföra skulpturen TVÅ MYROR och som har på olika sätt medverkat i projektet. Jag är medveten om att nedanstående lista på medverkande ännu inte är fullständig och ber om ursäkt alla de som inte har omnämnts 
vid denna publicering. 

Skulptör
Torgny Larsson

Idégivare  
Daniel Kraus

Beställare 
Wallenstam AB med
Vd Hans Wallenstam, 
Vvd Benny Olsson, 
Vvd Mathias Aronsson, 
Marknadschef Greger Jansson, 
Carina Holmgren, 
Carolina Altberg, 
Linda Schultz, 
Louise Wigstrand,.  
Kommunikationsdirektör Elisabeth Vansvik

Projektansvariga
Daniel Kraus/KOV tom 2012-11-20; Torgny Larsson fom 2012-11-21 

Skiss myror 
Torgny Larsson, 
Logiiraz Ganbat

Modellbygge av fastigheten 
Ralf Hanicke, Ralf Hanicke Arkitekt & Designer 

Modellering myror 
Torgny Larsson, 
Logiiraz Ganbat

Gjutning och svetsning
Pogany Art Konstgjuteri i Spånga
Adrian Andreescu, 
Ioanid Ovidiu, 

Bronssmide av myrornas antenner
Martin Hansson, Ferrum Konstsmide, Bjärred 

Fasettögon i 3D
Laura Chifiriuc

Stålleverans till barren
Italien 

Framtagning av barr 
Rumänien

Bronsering av barren
Jon Trusca, S.C.Plasmajet S.R.L. Margurele, Rumänien 

Diabassocklar samt klyvning av huvudsockel
Björn Nordenhake, Broby Granit AB

Mark- och fundament
Wallenstam Byggnads AB,
Tengbom Arkitekter, ZIZ, 
Creanova AB, HJR Projekt El AB,
Brandsskyddslaget AB, 
CAP AB, 
Schjelderup Hiss 

Montering och infästning barr 
Magnus Ling, Stockholms Konst & Byggnadssmide AB

Övrig montering 
Torgny Larsson, 
Ralf Hanicke, 
Daniel Kraus

Belysning
Leif Lundh, Erco, Stockholm 

Utredning konstruktion och vindlaster
Anders Häggstam, ZIZ, Stockholm

Ritningar
Åke Bejne, Tengbomgruppen AB, Stockholm,
Anita Gustavsson, Tengbomgruppen AB, Stockholm,
Maria Furuland, Furuland Arkitektkontor, Stockholm

Konsultation myrans anatomi
Intendent Hege Vårdal, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 

Konsultation produktion av barr
Magnus Ling, Stockholms Konst & Byggnadssmide AB; 
Robert Sobocinski, Art Product sp.z.o.o., Poznan, Polen; 
Jan Trusca, S.C.Plasmajet S.R.L. Margurele, Rumänien 

Stockholm stad, Trafikkontor
Ted Ell, 
Ingemar Thalberg,
Ingenjör Sven Olof Wingård 

Stockholm konst
Projektsamordnare Lena From  

Stockholms Stadsmuseum
Enhetschef Gunilla Rehnström-Ohlander 

/Med reservation för tillkommande justering och komplettering./
           

Boken om Lennart Wallenstam och idén om skulptur "Två Myror"

År 2007, i samband med mitt besök på Wallenstams AB:s Stockholmskontor, på Södermalmstorget, fick jag syn på boken Lennart Wallenstam Femtio År Som Byggmästare. 
Jag började läsa boken och fann den intressant, framförallt kulturhistoriskt. Boken är rikt illustrerad och det finns, förutom Lennart Wallenstams livshistoria och livsverk dvs. de fastigheter har har byggt under årtionden, även mycket fakta om både arkitektur, byggnation och konst. Dessutom fann jag citat från Gamla Testamentet, bl.a. om myror samt historien bakom den tidigare logotypens tillkomst. Inspirerad av denna bok fick jag idén om en skulptur med två myror.

Jag kopierade ut tre sidor ur boken: sidan 143 med citat ur Predikaren, Allting har sin tid, 3:e kapitlet, verserna 1, 7 och 17 och sidorna 56, 57 om historien bakom logotypen med myran bärande på ett barr. Dessa kopior gav jag till skulptören Torgny Larsson och bad honom att skissa på en skulptur föreställande två myror med en formation av barren liknande en portal. Torgny, som även är en duktig tecknare, raskt tecknade några skisser, varav den som numera har blivit original till konstverket bär datumet 15 oktober 2007. Däremot var det svårt att hitta lämplig placering för skulpturen på Södermalmstorg. Projektet fick vänta tills 2011, då Wallenstam AB flyttade sitt kontor till det runda huset på Birger Jarlsgatan 64. Vid ett av mina besök där fick jag igen syn på boken om Lennart Wallenstam. Idén om att uppföra skulpturen väcktes åter. Torget framför detta fascinerande hus passade utmärkt för den tilltänkta skulpturen. Jag skrev ett brev med förfrågan till bolagsledningen och presenterade förslaget. Svaret blev positivt. Arbetet kunde påbörjas.

Inledningsvis hade vi idén om att hela skulpturen skulle göras i brons. Det visade sig inte så praktiskt vad beträffar konstruktionen av barren. Barren fick istället tillverkas i rostfritt stål och bronseras. Att förstora en myra 200 ggr och göra den i brons är en utmaning på många sätt. Naturen är oss överlägsen vilket visade sig flera gånger under projektets gång. Ett exempel är myrans fantastiska ben. För att de skulle hålla belastningen måste de smidas i sektioner och därefter monteras. Nu när hela skulpturen står på plats känner jag stor tacksamhet gentemot alla som har deltagit i detta monumentala och mycket kreativa projekt. Allting har sin tid och allting tog sin tid innan myrorna kom på plats och Stockholmarna fick ytterligare ett spektakulärt konstverk att glädjas åt. Det känns mycket positivt att skulpturen besöks med guider under skulpturvandringarna och platsen har blivit en populär igenkänningspunkt i staden. Tack en gång till alla medverkande och tack till Stockholmarna för deras positiva respons till detta verk.

Här följer en beskrivning av processen i kronologisk ordning:  

2007
Idén om skulpturen blir till
Under besök på Wallenstam AB:s Stockholmskontor fick jag syn på boken om byggmästaren Lennart Wallenstam. Efter att ha läst boken fick jag idén om en skulptur med två myror. Jag berättade om denna idé för skulptören Torgny Larsson som mycket kvickt tecknade en enkel skiss på en skulptur föreställande två myror som bär på tallbarren formade till en portal.  

Februari 2011
Förfrågan samt förslag på en skulptur
Här är citat från mitt brev till Wallenstam AB: "Jag ber att få presentera ett skissförslag på en skulptur som som skulle kunna uppföras framför Wallenstam AB:s kontor i Stockholm. Här är bakgrunden. Jag läste intressanta fakta om logotypens historia i den fina boken om herr Lennart Wallenstam. Denna bok fanns utlagd på kontoret på Södermalmstorg..."Bolagsledningen visade intresse för förslaget och i april fick vi en beställning från Wallenstam AB av ett skissförslag, dvs en modell i skala 1:10.

November 2011
Ansökan om upplåtelsetillstånd för placering av skulpturen delvis på allmän plats
Jag skickade in ansökan om upplåtelsetillstånd till Stockholms stad, efter att ha konsulterat Ted Ell samt rekognoscerat den tilltänkta placeringsplatsen med Sven Olof Wingård, båda från Trafikkontoret.       

Januari 2012
Medgivande från Stockholm konst
Stockholms konst, efter konsultation med Stockholms stads trafikkontor och Stockholms stadsmuseum lämnade ett medgivande till Sällskapet Kultur och Vision och Wallenstam AB till att placera skulpturen i kvarteret Sälgen 2. Medgivande undertecknades av Lena From, 2012-01-27.

Augusti 2012
Tillverkning av barren
Skulpturen skulle enligt köpeavtalet färdigställas senast 20 augusti 2012. Detta var inte möjligt då framställningen av barren visade sig vara mycket komplicerad. Vi hittade ingen tillverkare i Sverige. Det fanns en möjlighet att tillverka barren i Polen men kostnaden var för hög. Så småningom föreslog gjutaren Adrian Andreescu en tillverkare i Rumänien som åtog sig att både tillverka de 12 m. höga barren i rostfritt stål och beklä dessa med bronshölje samt patinera dessa. Kostnaden rymdes inom den antagna budgeten. Den rumänska tillverkaren anlitades genom Adrian Andreescus försorg och tiden för färdigställande förlängdes till 31 maj 2013. Det visade sig att den tiden inte kunde hållas. Skulpturprojekt av detta slag innebär att man ständigt utmanas av både tekniska och administrativa hinder men även hälsotillståndet kan spela in, därav förseningar.  

November 2012
Överlåtelse av projektansvaret
Jag kunde inte fullfölja uppdraget som projektansvarig på grund av en sjukdom och överlät ansvaret på Torgny Larsson som övertog ansvaret för projektet.        

November 2013
Barren monteras och reses upp
Barren tillverkades i Rumänien genom Adrian Andreescus försorg och transporterades till Sverige för montering och uppsättning. 

Februari 2014 
Pressmeddelande från Wallenstam AB

2014
Färdigställande och överlämnande
Efter ett mycket krävande och omfattande monteringsarbete kunde skulpturen överlämnas till beställaren. 

Sommaren 2014
En sista justering av barren 
Sällskapet Kultur Och Vision har hyrt en skylift för att justera avståndet mellan barrens toppar. Torgny utförde denna justering med min assistans och det kändes bra att tillsammans med skulptören göra den sista arbetsinsatsen 12 m. ovanför marken och beskåda myrorna och konstverket från fågelperspektivet, något de kringboende och framförallt personal på Wallenstam AB kan göra dagligen. 

2016   
Skyddsräcke
Tyvärr får inte konstverket vara ifred. Resultatet är ett skyddsräcke som numera omgärdar myrorna och det estetiska intrycket får vara lidande. Det är ett stort problem att allt fler konstverk råkar ut för vandalisering.  

/ Bildmaterialet tillkommer efter slutredigering/